Faktura - dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję, który zawiera: nazwę i adres sprzedawcy, nawę i adres nabywcy, NIP, datę wystawienia dokumentu, termin płatności; słowo faktura, numer dokumentu, nazwę towaru lub usługi, ilość, jdenostkę miary, cenę netto, cenę brutto, stawkę podatku, sumę wartości.

Dług – obowiązek zapłaty.

Wierzytelność - uprawnienie do żądania zapłaty (sumy pieniężne oraz przedmioty) przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika.

Należność - prawo do otrzymania zapłaty, na podstawie zawartej umowy, w określonym terminie i kwocie, które wynika z przyszłych zdarzeń (dotyczy jednie świadczenia pieniężnego).

Kredyt Kupiecki - zgoda sprzedającego na otrzymanie zapłaty za towar po terminie dostawy.

Odsetki - koszt naliczany za używanie pożyczonego kapitału jego właścicielowi. Miarą tego kosztu jest stopa procentowa. Najpowszechniejszą formaą odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych są odsetki ustawowe. Dzięki nim wierzyciel nie musi wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej. Odsetki ustawowe mogą nie w pełni pokrywać poniesione straty, ale pozwalają uniknąć kosztownych procedur wykazywania szkody. Naliczanie odsetek nie tworzy obowiązku informacyjnego wobec podmiotu, którego one dotyczą. W każdej umowie można zastrzec odsetki umowne, które określane są procentowo albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Odsetki umowne nie mogą być wyższe od odsetek maksymalnych, wynoszących dwukrotność wysokości odsetek ustawowych.