Faktura - dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję, który zawiera: nazwę i adres sprzedawcy, nawę i adres nabywcy, NIP, datę wystawienia dokumentu, termin płatności; słowo faktura, numer dokumentu, nazwę towaru lub usługi, ilość, jdenostkę miary, cenę netto, cenę brutto, stawkę podatku, sumę wartości.

Dług – obowiązek zapłaty.

Wierzytelność - uprawnienie do żądania zapłaty (sumy pieniężne oraz przedmioty) przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika.

Należność - prawo do otrzymania zapłaty, na podstawie zawartej umowy, w określonym terminie i kwocie, które wynika z przyszłych zdarzeń (dotyczy jednie świadczenia pieniężnego).

Kredyt Kupiecki - zgoda sprzedającego na otrzymanie zapłaty za towar po terminie dostawy.

Szybki kontakt


AGURO Sp. z o. o.
42-215 Częstochowa,
ul. Dekabrystów 41

tel. +48 575 772 460
biuro@aguro.pl

NIP: 9492231973
KRS: 0000744145
Kapitał Zakładowy: 100.000 zł

7