1. Administratorem Giełdy Wierzytelności jest Aguro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Dekabrystów 41, NIP: 9492231973, KRS: 0000744145, Kapitał Zakładowy: 100.000 zł.
2. Giełda Wierzytelności zwana dalej w Regulaminie Giełdą to sposób prezentowania informacji o zamiarze sprzedaży, bądź innej formy rozliczenia zobowiązań pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem.
3. Giełda oferuje do sprzedaży wierzytelności swoich dłużników, jaki i innych podmiotów, na rzecz których Giełda świadczy usługi. Dane dłużników udostępnione zostają na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Za klienta Giełdy uznawana jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, zamierzająca nabyć wierzytelność za pośrednictwem Giełdy, bądź podmiot współpracujący ze spółką Aguro Sp. z o.o., po podpisaniu umowy zlecenia na świadczenie usług.
5. Możliwość zakupu wierzytelności w ramach serwisu www.aguro.pl mogą skorzystać wyłącznie Klienci nie będący dłużnikami Administratora z tytułu wierzytelności, które zamierzają nabyć za pośrednictwem Giełdy.
6. Na stronach uwidocznia się następujące dane dotyczące długu: a) nazwa Firmy - Dłużnika; b) kod pocztowy oraz miejscowość, w której znajduje się siedziba Dłużnika; c) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Dłużnika; d) całkowita kwota zadłużenia; e) indywidualny numer sprawy.
7. Wierzyciel wyrażając zgodę na publikację oferty sprzedaży wierzytelności jednocześnie oświadcza, iż wierzytelność zgłoszona przez wierzyciela jest bezsporna i wymagalna, a jej przeniesieniu nie sprzeciwia się ustawa, zastrzeżenie umowne albo właściwość zobowiązania (art.509 § 1 k.c.), a ponadto, że wierzytelność nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.
8. Po otrzymaniu umowy zlecenia wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi należność Administrator opublikuje w terminie do 2 dni ofertę sprzedaży wierzytelności w serwisie pod adresem: www.aguro.pl.
9. Administrator po opublikowaniu danych o ofercie sprzedaży wierzytelności, wysłał pisemne powiadomienie do Dłużnika o umieszczeniu wierzytelności na Giełdzie.
10. Cena sprzedaży za daną wierzytelność znajdującą się na Giełdzie zostanie uzgodniona w drodze negocjacji pomiędzy wierzycielem, pośrednikiem, a potencjalnym nabywcą.
11. Podpisując umowę zlecenia Wierzyciel wyraża jednocześnie zgodę na przechowanie i udostępnianie danych dla potrzeb funkcjonowania i korzystania z Giełdy.