Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo,
w naszej działalności chronimy prywatność osób, których dane przetwarzamy. Jeżeli posiadają Państwo zadłużenie, zawarli Państwo z nami umowę lub udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, poniżej znajdą Państwo informacje o tym w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa Państwu w związku z tym przysługują.

 1. Dane osobowe
  Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające identyfikację, w tym imię i nazwisko, miejsce urodzenia, imiona rodziców, czy też dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, Regon, numer i seria dowodu osobistego, dane adresowe i kontaktowe np. numer telefonu, adres e-mail. W przypadku, gdy przetwarzamy dane w celu windykacji zadłużenia będą to również informacje o dokonanych płatnościach oraz informacje o sytuacji finansowej i majątkowej jakie są w tym celu niezbędne, takie jak: źródła i wysokość dochodów, składniki majątku, w tym posiadane nieruchomości i ruchomości.

 1. Administrator danych osobowych 
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Aguro Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Dekabrystów 41, 42-215 Częstochowa, numer NIP: 9492231973, REGON 380963729, KRS 0000744145.

 1. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
  Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w następujących celach:

 • windykacji wierzytelności, polegającym na ustalaniu i dochodzeniu roszczeń na drodze polubownej oraz postępowania sądowego i egzekucyjnego;

 • obsługi zapytań i wiadomości, polegającym na ich przyjmowaniu i rozpatrywaniu oraz udzielaniu odpowiedzi; 

a także:

 • podjęcia działań związanych z wykonaniem zawartej umowy bądź działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

 • przechowywania informacji dla celów podatkowych i rachunkowych, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

 • rozpatrywania Państwa reklamacji, co jest naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Jak długo przechowywane są dane osobowe?
  Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z: 

 • czasu trwania umowy – o ile taka została zawarta, 

 • terminu spłaty całości zadłużenia lub zakończenia windykacji z innego powodu, np. z powodu prawomocnego oddalenia przez sąd żądań o spłatę zadłużenia, 

 • okresu przedawnienia roszczeń związanych z windykacją zadłużenia lub wynikających z zawartej umowy, a także

 • obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

Jeśli wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 1. Komu możemy przekazać dane osobowe?
  Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje oraz podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające, uczestniczące w procesie dochodzenia zadłużenia, takie jak podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie, podmioty świadczące pomoc prawną, firmy detektywistyczne, firmy zajmujące się przechowywaniem i archiwizacją dokumentów, operatorzy telekomunikacyjni, biura informacji gospodarczej oraz właściwym sądom i komornikom.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest pierwotny wierzyciel – Cedent.

 1. Otrzymywanie danych od innych podmiotów
  W większości sytuacji pozyskujemy Państwa dane osobowe w sposób inny niż bezpośrednio od Państwa. W zakresie naszej działalności związanej z zarządzaniem wierzytelnościami najczęściej pozyskujemy dane od pierwotnego wierzyciela na podstawie umowy cesji.

Zgodnie z zasadą prawidłowości dane osobowe muszą być aktualne. W związku z tym, mogą one być aktualizowane na podstawie informacji dostępnych w ogólnie dostępnych bazach, takich jak CEiDG, KRS, GUS, księgi wieczyste, biura numerów telefonicznych, powszechnie dostępne strony internetowe, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA – po wykazaniu interesu prawnego, oraz na podstawie ustaleń dokonanych przez pracowników, np. po przeprowadzeniu wizyt terenowych w Państwa miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub też informacji uzyskanych od firm detektywistycznych.

Gdy przeciwko Państwu zostało wszczęte lub toczyło się postepowanie egzekucyjne, możemy również uzyskiwać oraz aktualizować Państwa dane na podstawie informacji otrzymanych od komorników sądowych, którzy w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym posiadali Państwa dane osobowe. W powyższych przypadkach możemy uzyskać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, dane identyfikacyjne takie jak: PESEL, NIP, Regon, numer i seria dowodu osobistego, informacje dotyczące zadłużenia (takie jak: wysokość, składowe i tytuł zadłużenia), informacje dotyczące przebiegu windykacji zadłużenia (w tym o zawartych porozumieniach, złożonych reklamacjach, postępowaniu sądowym i egzekucyjnym), informacje o dokonanych płatnościach, informacje o zabezpieczeniach spłaty zadłużenia, informacje dotyczące sytuacji finansowej i majątkowej (takie jak: źródła i wysokość dochodów, składniki majątku, w tym posiadane nieruchomości i ruchomości).

 1. Jakie mają Państwa prawa w stosunku do danych oraz jak mogą Państwo z nich skorzystać?


Zgodnie z RODO mają Państwo prawo:

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Prosimy, zwróć uwagę, że zgodnie z RODO, nie usuniemy Państwa danych osobowych w takim zakresie w jakim ich przetwarzanie jest dla nas niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, np. żądania spłaty zadłużenia lub mamy prawny obowiązek ich przetwarzania, np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych. Jeżeli natomiast na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych, będziemy mogli nadal przetwarzać je w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń. 

W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem wykorzystania przez Administratora danych przed cofnięciem takiej zgody.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień mogą Państwo: zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..